Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Гундорова Т. Марліттівський стиль: жіноче читання, масова література і Ольга Кобилянська / Т. Гундорова. – Киев: Факт, 2004. – 19 с.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 21. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр/page6.

Згуровський М. З. Болонський процес – структурна реформа вищої освіти на європейському просторі - See more at: http://kpi.ua/bologna#sthash.uTd9Y3YJ.dpuf [Електронний ресурс] / М. З. Згуровський // Національний технічний університет України "Київський політихнічний інститут". – 912. – Режим доступу до ресурсу: http://kpi.ua/bologna.

MySQL [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/MySQL.

Радейко Р. І. Теоретико-правові засади формалізації права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень" / Радейко Роман Ігорович – Львів, 2015. – 20 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.