Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури


Хилько І. Д. Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях [Електронний ресурс] / І. Д. Хилько – Режим доступу до ресурсу: https://studfile.net/preview/7438114/.

Єлейко І. А. Особливості управління людськими ресурсами в міжнародному бізнесі [Електронний ресурс] / І. А. Єлейко, Х. О. Остапів // Львівський національний університет. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://intrel.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/7734-15411-1-PB.pdf.

Energy efficiency in the future internet: A survey of existing approaches and trends in energy-aware fixed network infrastructures. // IEEE Communications Surveys & Tutorials. – 2011. – №13. – С. 223–244.

Ільєнко Р. ВПЛИВ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ [Електронний ресурс] / Р. Ільєнко, Д. Губенко // ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ppeu_2016_1_10.pdf.

Performance analysis of the distributed coordination function. // IEEE Journal on selected areas in communications. – 2000. – №18. – С. 535–547.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.